Παραδοτέα

Δράση Α.1: Διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη

Δράση Α.2: Οργάνωση της στρατηγικής για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων (ΟΔΣΑ) για τις απομακρυσμένες κοινότητες της Νάξου και της Αρχαίας Ολυμπίας

Δράση B.1 Σχεδιασμός του πρωτοτύπου, καινοτόμου συστήματος για το διαχωρισμό στην πηγή και επεξεργασία των ΑΣΑ

Δράση C.1: Βασικοί δείκτες απόδοσης / Πρωτόκολλο Παρακολούθησης

Δράση  C.2 Αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης των περιοχών – στόχων

Δράση D.2: LIFE+  ενημερωτικές πινακίδες

Δράση D.3: Ανάπτυξη του Σχεδίου και των Εργαλείων Επικοινωνίας
   Υπο-δράση D.3.1: Ανάπτυξη σχεδίου επικοινωνίας του έργου

Δράση E.1: Διαχείριση του έργου από τη NAXOS και αναφορά στην Ε.Ε.