Το Έργο

Ο απώτερος στόχος του έργου LIFE PAVEtheWAySTE είναι να διευκολύνει την εφαρμογή της οδηγίας-πλαισίου για τα απόβλητα στις απομακρυσμένες περιοχές, επιτρέποντας στις τοπικές και περιφερειακές αρχές να βελτιώσουν την απόδοση των συστημάτων ανακύκλωσης των αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) και, κατά συνέπεια να ανοίξει το δρόμο για αποδοτικότερη χρήση των πόρων. Αυτό θα επιτευχθεί με την ανάπτυξη και εφαρμογή ενός βιώσιμου σχεδίου διαχείρισης των ΑΣΑ, επιδεικνύοντας ένα καινοτόμο σύστημα για τον λεπτομερή διαχωρισμό των ΑΣΑ στην πηγή.

Το καινοτόμο σύστημα θα είναι σε θέση να διαχωρίζει και να επεξεργάζεται διαφόρων τύπων ανακυκλώσιμα και οργανικά απόβλητα, έτσι ώστε να μπορούν να ανακτηθούν άμεσα προϊόντα υψηλής ποιότητας και καθαρότητας. Κατά τη διάρκεια του έργου θα κληθούν για συμμετοχή εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ανακύκλωσης για να διασφαλιστεί ότι τα τελικά προϊόντα που παράγονται πληρούν τις προδιαγραφές της αγοράς, ώστε μετά την ανάκτησή τους να μπορούν να εκμεταλλευτούν.

Η περιοχή υλοποίησης του έργου περιλαμβάνει δύο ελληνικές απομακρυσμένες περιοχές, το Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων (Νότιο Αιγαίο) και το Δήμο της Αρχαίας Ολυμπίας (Δυτική Ελλάδα). Επιπλέον, η συμμετοχή του Ισπανού εταίρου (περιοχή Valladolid, Castilla y Leon) θα συνεισφέρει στον επιδεικτικό χαρακτήρα του έργου, παρέχοντας τις πληροφορίες και την τεχνογνωσία που απαιτούνται για την επιτυχή αναπαραγωγή και μεταφορά των αποτελεσμάτων της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΟΔΣΑ), όχι μόνο σε άλλους απομακρυσμένους Δήμους της Ελλάδας, αλλά και σε ένα ισπανικό Δήμο με παρόμοια χαρακτηριστικά (απομακρυσμένη περιοχή).

Το έργο ξεκίνησε το Σεπτέμβριο του 2015 και έχει διάρκεια 40 μήνες. Ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων στο Νότιο Αιγαίο (Ελλάδα) είναι ο συντονιστής εταίρος του έργου, ενώ οι υπόλοιποι εταίροι είναι ο Δήμος της Αρχαίας Ολυμπίας στη δυτική Ελλάδα, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (Ελλάδα) και to CARTIF -Τεχνολογικό Κέντρο (Ισπανία).

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα LIFE για  το Περιβάλλον και την Κλιματική Δράση (2014-2020).

Οι ειδικότεροι στόχοι του προγράμματος είναι:

  • Καθιέρωση ενός ολοκληρωμένου, αναπαραγώγιμου συστήματος με καινοτόμο χαρακτήρα για τον διαχωρισμό στην πηγή και την επεξεργασία των ΑΣΑ σε απομακρυσμένες περιοχές στην Ελλάδα και την Ε.Ε.
  • Επεξεργασία των ΑΣΑ στην πηγή με αποφυγή της συλλογής, μεταφοράς και επεξεργασίας τους σε κεντρικές εγκαταστάσεις ανάκτησης
  • Μέγιστη δυνατή ανάκτηση πόρων, παράγοντας περισσότερες από πέντε ροές καθαρών υλικών, συμβάλλοντας παράλληλα στην εκτροπή των αποβλήτων από την υγειονομική ταφή
  • Ενημέρωση και εκπαίδευση των πολιτών σχετικά με το πώς να διαχωρίζουν διαφορετικούς τύπους ανακυκλώσιμων υλικών μέσω της χρήσης καινοτόμων πρωτότυπων συστημάτων, που λειτουργούν από ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό
  • Αξιολόγηση της ποιότητας και την εμπορευσιμότητας των τελικών προϊόντων σε σχέση με τις τοπικές / περιφερειακές προδιαγραφές της αγοράς και των ειδικών προτύπων ποιότητας της βιομηχανίας
  • Διευκόλυνση της ανακύκλωσης υλικών και βελτίωση της ποιότητας των ανακτώμενων υλικών μέσω καλύτερων μεθόδων διαλογής και επεξεργασίας των αποβλήτων
  • Να γίνει η ανακύκλωση των αποβλήτων μια οικονομικά ελκυστική επιλογή για τις απομακρυσμένες περιοχές, όπου κυριαρχούν τα αυξημένα κόστη στις μετακινήσεις (μείωση του κόστους διαχείρισης των αποβλήτων κατά 50%)
  • Εξάλειψη της υγειονομικής ταφής και το πιο σημαντικό, των παράνομων πρακτικών διαχείρισης αποβλήτων, όπως η ανεξέλεγκτη απόρριψη αποβλήτων, που εφαρμόζεται σήμερα σε απομακρυσμένες περιοχές
  • Να παρέχει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για την υλοποίηση των στόχων της πολιτικής και νομοθεσίας της Ένωσης στον τομέα της αποδοτικής χρήσης των πόρων μέσω της βιώσιμης διαχείρισης των αποβλήτων σε απομακρυσμένες περιοχές.