Παραδοτέα

Δράση Α.1: Διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη

Δράση Α.2: Οργάνωση της στρατηγικής για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων (ΟΔΣΑ) για τις απομακρυσμένες κοινότητες της Νάξου και της Αρχαίας Ολυμπίας

Δράση B.1 Σχεδιασμός του πρωτοτύπου, καινοτόμου συστήματος για το διαχωρισμό στην πηγή και επεξεργασία των ΑΣΑ

Δράση B.2 Μελέτη, κατασκευή και εγκατάσταση του καινοτόμου συστήματος για το διαχωρισμό στην πηγή και επεξεργασία των ΑΣΑ

Δράση C.1: Βασικοί δείκτες απόδοσης / Πρωτόκολλο Παρακολούθησης

Δράση  C.2 Αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης των περιοχών – στόχων

Δράση D.1: Ανάπτυξη και επικαιροποίηση της ιστοσελίδας του έργου

Δράση D.2: LIFE+  ενημερωτικές πινακίδες

Δράση D.3: Ανάπτυξη του Σχεδίου και των Εργαλείων Επικοινωνίας

Δράση D.4: Οργάνωση των δραστηριοτήτων πληροφόρησης

Δράση D.5: Οργάνωση δραστηριοτήτων εκπαίδευσης – οικοδόμησης δυναμικού (capacity building)

Δράση E.1: Διαχείριση του έργου από τη NAXOS και αναφορά στην Ε.Ε.

Δράση E.2: Δείκτες - Παρακολούθηση και Αξιολόγηση