Δράσεις

Η δομή των δράσεων του έργου διαμορφώνεται ως εξής:

Δράση

Τίτλος της δράσης

A.  Προπαρασκευαστικές δράσεις

A.1

Διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη

A.2

Οργάνωση της στρατηγικής για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων (ΟΔΣΑ) για τις απομακρυσμένες κοινότητες της Νάξου και της Αρχαίας Ολυμπίας

B.  Δράσεις υλοποίησης

B.1

Σχεδιασμός του πρωτοτύπου, καινοτόμου συστήματος για το διαχωρισμό στην πηγή και επεξεργασία των ΑΣΑ

B.2

Μελέτη, κατασκευή και εγκατάσταση του καινοτόμου συστήματος για το διαχωρισμό στην πηγή και επεξεργασία των ΑΣΑ

B.3

Λειτουργία, βελτιστοποίηση και επίδειξη των καινοτόμων συστημάτων σε επιλεγμένες περιοχές των συμμετεχόντων Δήμων

B.4

Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της εφαρμογής - Αξιολόγηση της εμπορευσιμότητας των τελικών προϊόντων - Ανάλυση Κύκλου Ζωής των πρωτότυπων συστημάτων

B.5

Προτάσεις για εφαρμογή του έργου σε πλήρη κλίμακα - αναπαραγωγή του έργου σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες

C. Δράσεις ελέγχου της επίδρασης του έργου

C.1

Βασικοί δείκτες απόδοσης / Πρωτόκολλο Παρακολούθησης

C.2

Αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης των περιοχών – στόχων

C.3

Παρακολούθηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου

C.4

Παρακολούθηση των κοινωνικο-οικονομικών επιπτώσεων του έργου

D. Ευαισθητοποίηση του κοινού και διάδοση των αποτελεσμάτων των δράσεων του έργου

D.1

Ανάπτυξη και επικαιροποίηση της ιστοσελίδας του έργου

D.2

LIFE+  ενημερωτικές πινακίδες

D.3

Ανάπτυξη του Σχεδίου και των Εργαλείων Επικοινωνίας

D.4

Οργάνωση των δραστηριοτήτων πληροφόρησης

D.5

Οργάνωση δραστηριοτήτων εκπαίδευσης – οικοδόμησης δυναμικού (capacity building)

D.6

Έκθεση για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής

D.7

Εκλαϊκευμένη Έκθεση

D.8

Δικτύωση με συναφή LIFE ή άλλα έργα

E. Διαχείριση και παρακολούθηση της προόδου του έργου  

E.1

Διαχείριση του έργου από τη NAXOS και αναφορά στην Ε.Ε.

E.2

Δείκτες - Παρακολούθηση και Αξιολόγηση

E.3

Σχέδιο Επικοινωνίας Αποτελεσμάτων μετά το LIFE

E.4

Εξωτερικός έλεγχος